Internet rjeenjaSve ve?im rastom internet trita i marketinga zahtjevi naih korisnika postajali su sve jasniji i orjentiraniji svojoj promidbi te ponudi svojih proizvoda i usluga na internetu. Na programerski i dizajnerski tim stru?njaka osposobljen je da u potpunosti odgovori svim zahtjevima naih korisnika, te u dogovoru s njima izradi internet stranice koje u potpunosti prezentiraju korisnikove zamisli.

Read more...
Top Panel
Nedjelja, 22 Rujan 2019
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Napomena
Greška
 • XML Parsing Error at 1:1696. Error 9: Invalid character

Programi

Sva naa programska rjeenja rade pod Windows OS-om.

Od samog po?etka razvoja naih programskih rjeenja, uvidjeli smo prednosti i jednostavnost koritenja Microsoft Windows operativnih sustava za korisnike, ako da smo sva svoja programska rjeenja gradili na toj platformi s najsigurnijim bazama podataka.

Pored naih standardnih (gotovih) programskih rjeenja, nai stru?njaci u mogu?nosti su izraditi Vam i specifi?na programska rjeenja po Vaim eljama i narudbama.

Pogledajte stranicu s naim programima.

Internet stranice

Posjedovanje vlastite web stranice se podrazumjeva ukoliko se bavite nekom djelatno?u, no to je i ujedno najjeftiniji na?in oglaavanja i pruanja informacija o Vama i Vaoj djelatnosti.
Pri odabiru kreatora Vae web stranice svakako obratite panju na njegove stranice i dotadanje radove jer loa web stranica moe biti kontraproduktivna i odbiti nove stranke i suradnike.

Na posljednjem webdev festivalu nominirali smo 3 web stranice koje smo napravili, i svaka je osvojila nagradu u svojoj kategoriji. Za internet trgovinu osvojili smo 1 mjesto, a za oglasnik i osobnu stranicu 2 mjesto. Ovakva reputacija svakako nas svrstava u kvalitetan odabir za izradu Vae internet stranice.

Pogledajte i druge nae radove.

VoIP telefonija

Previsoki su Vam trokovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaa uteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo jo od 2002. godine.

Obratite nam se s povjerenjem za implementaciju VoIP centrale i kompletnog rjeenja koje ?e u potpunosti odgovarati Vaim potrebama. Posjetite nau stranicu s detaljnijim informacijama.

Usluge

Konstantno nadopunjujemo djelatnosti kojima se bavimo, kao i usluge koje pruamo svojim korisnicima. Ovdje Vam navodimo samo one najbitnije:

 • Izrada programa
 • Izrada internet stranica
 • Hosting (smjetaj Vaih internet stranica na nae servere)
 • VoIP tehnologije (VoIP telefonija)
 • Punjenje i repariranje tonera za laserske printere
 • Prodaja informati?ke opreme, bijele tehnike, malih ku?anskih aparata, ... (preko web trgovine)
 • Postavljanje i odravanje mrea
 • Servis informati?ke opreme

Zastupstva

Programe, informati?ku opremu i ostale artikle moete kupiti svugdje, no uvijek se korisnici pitaju da li su kupili dovoljno kvalitetno i da li to stvarno odgovara njihovim potrebama. Stoga kako bismo naim korisnicima omogu?ili jednostavan odabir, kao i kvalitetnu tehni?ku podrku, uli smo u partnerske odnose s nekim kvalitetnim hrvatskim i stranim tvrtkama.
Tako smo partneri sa slijede?im tvrtkama:

 • Microsoft (software i hardware)
 • BitNet (antivirusni programi)
 • Pupilla (knjigovodstveni programi)
 • Fiskal1 (programi za fiskalizacijske blagajne)
VoIP telefonija PDF Ispis E-mail

Previsoki su Vam trokovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaa uteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo jo od 2002. godine.

TO JE TO VoIP?

to je to VoIPVoIP, odnosno Voice over Internet Protocol kratica je za tehnologiju prenosa glasa putem mree svih mrea, a nastala je na potrebi da se glasovna komunikacija uklopi u tehni?ke mogu?nosti Interneta, te tako prui dodatna kvaliteta komunikaciji sve ve?eg broja korisnika. Klasi?na razmjena podataka odnosno poruka putem e-maila, instant messaging programa, ?ak i video komunikacija ipak ne moe zamijeniti dobri stari telefon.

KOME JE VoIP NAMIJENJEN?

Kome je VoIP nemjenjenKratko i jasno svima. Teko da se moe prona?i pojedinac ili tvrtka koja ne mora uputiti bar jedan poziv u inozemstvo. Doslovno, svaki poziv putem VoIP-a je uteda. Kako gotovo u pravilu VoIP tvrtke ne napla?uju pretplatu ni priklju?nu pristojbu, svakim ostvarenim pozivom tedi se novac, dakako, u usporedbi sa cjenikom nacionalnog telekoma.

Ograni?enja koritenja nema. Svatko moe postati pretplatnik jedne od VoIP tvrtki te time utedjeti neto novca ku?nom ili poslovnom budetu. Priklju?enje fizi?kih osoba u pravilu je vrlo jednostavno i moe se obaviti doslovno za nekoliko minuta, a to se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih nije potrebno modificirati telefonsku centralu. Kod ve?ih poslovnih korisnika primjenjuju se neto druga?ija rjeenja, no i o tome neto kasnije. Uglavnom, nema razloga da ne postanete korisnik VoIP-a. Ne kota nita, a tedi novac svaki put kad nazovete.

KOLIKE SU UTEDE?

VoIP kolike su utedeTeko je na to precizno odgovoriti zbog razli?itog sustava tarifiranja i trajanja obra?unskog intervala. Nominalne utede na punu minutu kre?u se za neka odredita i do 80%, a za neka su 100% (potpuno besplatni razgovori), no praksa je pokazala da se realno moe utedjeti izme?u 40% i 70% u usporedbi sa ra?unom koji bi stigao od nacionalnog operatera. Svaki korisnik trebao bi sam izra?unati isplativost, odnosno na temelju naj?e?e zvanih odredita usporediti cijene. Utedu moete izra?unati i sami.

KOLIKO JE VoIP KVALITETAN?

U okviru dananje tehnologije kvaliteta je besprijekorna. Iako je, prema pravilima igre sa HT-om, VoIP dobavlja?ima zabranjeno navoditi da je VoIP jednako kvalitetan kao i fiksna telefonija, usu?ujemo se ustvrditi slijede?e: ovisno o situaciji, VoIP moe biti loiji, isti ili bolji od klasi?ne telefonije.

Koliko je VoIP kvalitetanKorisnici su svjesni ove ?injenice, pa generalna usporedba sa klasi?nom telefonijom nije mogu?a. U pravilu, pozivi u zemlje sa razvijenom Internetskom infrastrukturom daju besprijekornu kvalitetu zvuka, pozivi u mobilne mree relativni su kao to je relativna i kvaliteta poziva u doma?e mobilne mree (sve ovisi o kvaliteti signala na strani sugovornika), dok najvie primjedbi ide na ra?un poziva u zemlje gdje ili ne postoji zakonska regulativa VoIP-a ili je Internetska infrastruktura loa. Generalno uzevi, moemo ustvrditi da je Internet opasno ugrozio trite klasi?ne telefonije.

Iako biste u 99% slu?ajeva trebali biti zadovoljni, pokoja loa veza zaboravit ?e se onog trenutka kada se sjetite koliko to kota. VoIP prodire nezadrivo i zauzima sve ve?i trini udio i to god telekomi poduzimaju protiv toga, dugoro?no gledano moraju izgubiti bitku sa jeftinijom i fleksibilnijom tehnologijom. Zanimljiva zbivanja su tek pred nama.

KAKO RADI VoIP/INTERNET TELEFONIJA?

Kako radi VoIPVoIP usluga pretvara Va glas u digitalni signal koji putuje putem Interneta.

Prilikom biranja broja mobilnih ili redovnih zemaljskih telefonskih linija, signal pretvara u analogni telefonski signal prije nego to dosegne odredite.

VoIP omogu?uje upu?ivanje poziva direktno iz ra?unala, s posebnih VoIP telefona ili s tradicionalnog telefona spojenog na digitalni adapter. Uz to, na lokacijama sa bei?nim "vru?im to?kama" (hot spots) kao to su zra?ne luke, parkovi, kafi?i dozvoljavaju Vam povezivanje na Internet, te na taj na?in omogu?uju Vam koritenje VoIP usluge bei?no.

KAKO SE KORISTI VoIP USLUGA?

Kako se koristi VoIPVrlo jednostavno. Iako ima svoja pravila i specifi?nosti, poanta je upravo na jednostavnosti. Razmotrimo nekoliko slu?ajeva:

Mali korisnik

Nakon to je potpisao pretplatni?ki ugovor, mora nabaviti ili VoIP ATA adapter na koji spaja normalni telefon, ili nabavlja VoIP telefon, u njega ukuca dodjeljeno mu korisni?ko ime i lozinku za pristup VoIP operateru, te koristi te telefone potpuno identi?no kao i normalne telefone.

Tvrtke

Tvrtke bi trebale nabaviti VoIP telefonske centrale tako da zaposlenici ?esto ?ak i ne znaju da se koriste VoIP-om. Naime, VoIP centrala se brine o tome da preusmjeri poziv na VoIP operatera i bira najpovoljniji na?in zvanja kako za lokalne, tako i za mobilne ili internacionalne pozive. Utede su ogromne.

Generalni presjek primjene VoIP tehnologije u svakodnevnom ivotu s mogu?no?u primjene kako za privatne tako i za poslovne korisnike:

VoIP preko osobnog ra?unala

Postoji cijeli niz programa koji korisnicima omogu?avaju me?usobnu glasovnu komunikaciju zasnovanu na VoIP principu (kao najpoznatiji izdvajamo Skype), ali potrebno je da va sugovornik, na drugoj strani globusa, ima tu istu aplikaciju u svom ra?unalu. No koritenjem naih VoIP centrala, omogu?eno Vam je da putem osobnog ra?unala komunicirate s bilo kojim fiksnim ili mobilnim telefonom u svijetu, a po cijenama VoIP telefonije, te ste na taj na?in pretvorili Vae osobno ra?unalo u glasovno komunikacijsko sredite.

VoIP preko fiksnog ili mobilnog telefona

Ovaj slu?aj danas predstavlja okosnicu koritenja ove usluge i sinonim je za ono to nazivamo VoIP, odnosno Internet telefonija. Poanta je da se upotrebom fiksnog ili mobilnog telefona mogu ostvarivati telefonski pozivi na svaki fiksni ili mobilni telefon svugdje u svijetu, uklju?uju?i i na brojeve koji se spajaju putem satelita. Pozivi su u pravilu znatno jeftiniji u usporedbi sa cjenikom nacionalnog telekoma, a sve to Vam je potrebno su naa VoIP centrala te pretplatni?ki ugovor sa jednom od specijaliziranih VoIP tvrtki.

Korporativna rjeenja

Iako VoIP u korporativni sektor ozbiljnije prodire tek u posljednje vrijeme, prednosti takvog sustava su neograni?ene. Uz nae VoIP centrale, sve to Vam je potrebno je da sklopite ugovor sa VoIP operaterom, te Vam mi na?inimo odgovaraju?e setiranje nae VoIP centrale. Sustav djeluje potpuno automatski, u ve?ini slu?ajeva zaposlenici ne primje?uju nikakvu razliku. U okviru korporativnih projekata treba spomenuti i danas vrlo popularna rjeenja kojima se uz pomo? Interneta i VPN-a cjelokupne tvrtke sa svojim poslovnicama povezuju u jedinstveni telekomunikacijski sustav koji omogu?ava besplatnu me?usobnu komunikaciju

 

Aktualno

Stiropor
Stiropor - reklame i oblici

Trebate li jeftinu i atraktivnu reklamu na zgradi, uredu, sajmu ili nekom drugom eventu, imamo rjeenje za Vas. Sve Vae elje preto?it ?emo u oblike ili slova od stiropora (lagano, prenosivo i atraktivno).

Vie informacija.

INAKS

PDF iconPotovani,
Tokom izrade projekta on line prodavnice za Agenciju Inaks iz Kragujevca, Srbija, izradili ste nam modul za procesuiranje platnih kartica Unicredit banke u Srbiji.
Na nae zadovoljstovo i pored oskudne tehni?ke dokumentacije koju ste imali od nae banke, modul ste uradili veoma uspeno i brzo. Pored toga niste zanemarili ni ostale tehni?ke elemente koji su omogu?ili napredniji i bri rad nae online prodavnice ?ija je osnovo OpenCart.
Posebno smo zadovoljni vaim odzivom na eventualne zastoje u razvojnom delu modula, koji su na brz i efikasan na?in otklanjani u najkra?em mogu?em roku.
Zbog ovakvog profesionalnog odnosa, odli?ne podrke i ostale online prodavnice koje budemo pokretali za nae klijente ili nau agenciju, izradu modula za procesing platnih kartica poveri?emo Vaem preduze?u. S potovanjem.

Agencija Inaks, direktor
Dragan Timotijevi?

Autokola TEMPRA

PDF iconOvim putem se zahvaljujemo na neizmjernoj poslovnoj profesionalnosti i vrhunskoj kvaliteti usluga.
"ILIGSOFT" d.o.o. kao na dugogodinji partner pronaao je izvrsna rjeenja u uslugama web hostinga koje su zadovoljile sve nae potrebe. Preporu?ili bismo "ILIGSOFT" d.o.o. kao pouzdanog i pristupa?nog partnera, te smo uvjereni u uspjean nastavak poslovne suradnje kao i svih prijanjih godina.
Srda?an pozdrav.

Direktor
Darko Sabo

Dom zdravlja Slavonski Brod

PDF iconZa pruanje usluga web hostinga odabrali smo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. prvenstveno zbog toga to smo u irini njihove ponude mogli odabrati optimalan paket usluga koji u potpunosti zadovoljava nae potrebe.
Tijekom poslovne suranje spoznali smo da osim iroke ponude, tvrtku ILIGSOFT d.o.o. karakterizira i vrhunska kvaliteta korisni?ke podrke, brzina u otklanjanju problema, te iznimna susretljivost osoblja, stoga zadovoljni suradnjom, moemo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. preporu?iti kao pouzdanog, profesionalnog i korisniku prijateljski naklonjenog partnera.

Za Dom zdravlja Slavonski Brod
Ivan Bai?, dipl inf.

Hrvatski institut za povijest - SB

PDF iconPotovani,
Ovim putem izraavamo nau najiskreniju zahvalnost na Vaoj iznimnoj poslovnoj profesionalnosti u pruanju usluga web hostinga s mnotvom mail adresa koja se prije svega odnosi na vrhunsku kvalitetu podrke, brzinu reakcije tehni?ke podrke te zavidnu dostupnost usluge.
S uvjerenjem u nastavak uspjene poslovne suradnje,
Srda?an pozdrav,

Domagoj Maratovi?, v.r.
stru?ni suradnik u HIP SB

Nae poveznice

DOSTAVA.INFO

Skype:

Direktor:
Moj status
Tisak i izrada reklama:
Moj status