Internet rješenjaSve ve?im rastom internet tržišta i marketinga zahtjevi naših korisnika postajali su sve jasniji i orjentiraniji svojoj promidžbi te ponudi svojih proizvoda i usluga na internetu. Naš programerski i dizajnerski tim stru?njaka osposobljen je da u potpunosti odgovori svim zahtjevima naših korisnika, te u dogovoru s njima izradi internet stranice koje u potpunosti prezentiraju korisnikove zamisli.

Read more...
Top Panel
ÄŚetvrtak, 14 Studeni 2019
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Napomena
Greška
 • XML Parsing Error at 1:1696. Error 9: Invalid character

Programi

Sva naša programska rješenja rade pod Windows OS-om.

Od samog po?etka razvoja naših programskih rješenja, uvidjeli smo prednosti i jednostavnost korištenja Microsoft Windows operativnih sustava za korisnike, ako da smo sva svoja programska rješenja gradili na toj platformi s najsigurnijim bazama podataka.

Pored naših standardnih (gotovih) programskih rješenja, naši stru?njaci u mogu?nosti su izraditi Vam i specifi?na programska rješenja po Vašim željama i narudžbama.

Pogledajte stranicu s našim programima.

Internet stranice

Posjedovanje vlastite web stranice se podrazumjeva ukoliko se bavite nekom djelatnoš?u, no to je i ujedno najjeftiniji na?in oglašavanja i pružanja informacija o Vama i Vašoj djelatnosti.
Pri odabiru kreatora Vaše web stranice svakako obratite pažnju na njegove stranice i dotadašnje radove jer loša web stranica može biti kontraproduktivna i odbiti nove stranke i suradnike.

Na posljednjem webdev festivalu nominirali smo 3 web stranice koje smo napravili, i svaka je osvojila nagradu u svojoj kategoriji. Za internet trgovinu osvojili smo 1 mjesto, a za oglasnik i osobnu stranicu 2 mjesto. Ovakva reputacija svakako nas svrstava u kvalitetan odabir za izradu Vaše internet stranice.

Pogledajte i druge naše radove.

VoIP telefonija

Previsoki su Vam troškovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaša ušteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo još od 2002. godine.

Obratite nam se s povjerenjem za implementaciju VoIP centrale i kompletnog rješenja koje ?e u potpunosti odgovarati Vašim potrebama. Posjetite našu stranicu s detaljnijim informacijama.

Usluge

Konstantno nadopunjujemo djelatnosti kojima se bavimo, kao i usluge koje pružamo svojim korisnicima. Ovdje Vam navodimo samo one najbitnije:

 • Izrada programa
 • Izrada internet stranica
 • Hosting (smještaj Vaših internet stranica na naše servere)
 • VoIP tehnologije (VoIP telefonija)
 • Punjenje i repariranje tonera za laserske printere
 • Prodaja informati?ke opreme, bijele tehnike, malih ku?anskih aparata, ... (preko web trgovine)
 • Postavljanje i održavanje mreža
 • Servis informati?ke opreme

Zastupstva

Programe, informati?ku opremu i ostale artikle možete kupiti svugdje, no uvijek se korisnici pitaju da li su kupili dovoljno kvalitetno i da li to stvarno odgovara njihovim potrebama. Stoga kako bismo našim korisnicima omogu?ili jednostavan odabir, kao i kvalitetnu tehni?ku podršku, ušli smo u partnerske odnose s nekim kvalitetnim hrvatskim i stranim tvrtkama.
Tako smo partneri sa slijede?im tvrtkama:

 • Microsoft (software i hardware)
 • BitNet (antivirusni programi)
 • Pupilla (knjigovodstveni programi)
 • Fiskal1 (programi za fiskalizacijske blagajne)
VoIP telefonija PDF Ispis E-mail

Previsoki su Vam troškovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaša ušteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo još od 2002. godine.

ŠTO JE TO VoIP?

Što je to VoIPVoIP, odnosno Voice over Internet Protocol kratica je za tehnologiju prenosa glasa putem mreže svih mreža, a nastala je na potrebi da se glasovna komunikacija uklopi u tehni?ke mogu?nosti Interneta, te tako pruži dodatna kvaliteta komunikaciji sve ve?eg broja korisnika. Klasi?na razmjena podataka odnosno poruka putem e-maila, instant messaging programa, ?ak i video komunikacija ipak ne može zamijeniti dobri stari telefon.

 

KOME JE VoIP NAMIJENJEN?

Kome je VoIP nemjenjenKratko i jasno svima. Teško da se može prona?i pojedinac ili tvrtka koja ne mora uputiti bar jedan poziv u inozemstvo. Doslovno, svaki poziv putem VoIP-a je ušteda. Kako gotovo u pravilu VoIP tvrtke ne napla?uju pretplatu ni priklju?nu pristojbu, svakim ostvarenim pozivom štedi se novac, dakako, u usporedbi sa cjenikom nacionalnog telekoma.

Ograni?enja korištenja nema. Svatko može postati pretplatnik jedne od VoIP tvrtki te time uštedjeti nešto novca ku?nom ili poslovnom budžetu. Priklju?enje fizi?kih osoba u pravilu je vrlo jednostavno i može se obaviti doslovno za nekoliko minuta, a to se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih nije potrebno modificirati telefonsku centralu. Kod ve?ih poslovnih korisnika primjenjuju se nešto druga?ija rješenja, no i o tome nešto kasnije. Uglavnom, nema razloga da ne postanete korisnik VoIP-a. Ne košta ništa, a štedi novac svaki put kad nazovete.

KOLIKE SU UŠTEDE?

VoIP kolike su uštedeTeško je na to precizno odgovoriti zbog razli?itog sustava tarifiranja i trajanja obra?unskog intervala. Nominalne uštede na punu minutu kre?u se za neka odredišta i do 80%, a za neka su 100% (potpuno besplatni razgovori), no praksa je pokazala da se realno može uštedjeti izme?u 40% i 70% u usporedbi sa ra?unom koji bi stigao od nacionalnog operatera. Svaki korisnik trebao bi sam izra?unati isplativost, odnosno na temelju naj?eš?e zvanih odredišta usporediti cijene. Uštedu možete izra?unati i sami.

KOLIKO JE VoIP KVALITETAN?

U okviru današnje tehnologije kvaliteta je besprijekorna. Iako je, prema pravilima igre sa HT-om, VoIP dobavlja?ima zabranjeno navoditi da je VoIP jednako kvalitetan kao i fiksna telefonija, usu?ujemo se ustvrditi slijede?e: ovisno o situaciji, VoIP može biti lošiji, isti ili bolji od klasi?ne telefonije.

Koliko je VoIP kvalitetanKorisnici su svjesni ove ?injenice, pa generalna usporedba sa klasi?nom telefonijom nije mogu?a. U pravilu, pozivi u zemlje sa razvijenom Internetskom infrastrukturom daju besprijekornu kvalitetu zvuka, pozivi u mobilne mreže relativni su kao što je relativna i kvaliteta poziva u doma?e mobilne mreže (sve ovisi o kvaliteti signala na strani sugovornika), dok najviše primjedbi ide na ra?un poziva u zemlje gdje ili ne postoji zakonska regulativa VoIP-a ili je Internetska infrastruktura loša. Generalno uzevši, možemo ustvrditi da je Internet opasno ugrozio tržište klasi?ne telefonije.

Iako biste u 99% slu?ajeva trebali biti zadovoljni, pokoja loša veza zaboravit ?e se onog trenutka kada se sjetite koliko to košta. VoIP prodire nezadrživo i zauzima sve ve?i tržišni udio i što god telekomi poduzimaju protiv toga, dugoro?no gledano moraju izgubiti bitku sa jeftinijom i fleksibilnijom tehnologijom. Zanimljiva zbivanja su tek pred nama.

KAKO RADI VoIP/INTERNET TELEFONIJA?

Kako radi VoIPVoIP usluga pretvara Vaš glas u digitalni signal koji putuje putem Interneta.

Prilikom biranja broja mobilnih ili redovnih zemaljskih telefonskih linija, signal pretvara u analogni telefonski signal prije nego što dosegne odredište.

VoIP omogu?uje upu?ivanje poziva direktno iz ra?unala, s posebnih VoIP telefona ili s tradicionalnog telefona spojenog na digitalni adapter. Uz to, na lokacijama sa beži?nim "vru?im to?kama" (hot spots) kao što su zra?ne luke, parkovi, kafi?i dozvoljavaju Vam povezivanje na Internet, te na taj na?in omogu?uju Vam korištenje VoIP usluge beži?no.

 

KAKO SE KORISTI VoIP USLUGA?

Kako se koristi VoIPVrlo jednostavno. Iako ima svoja pravila i specifi?nosti, poanta je upravo na jednostavnosti. Razmotrimo nekoliko slu?ajeva:

Mali korisnik

Nakon što je potpisao pretplatni?ki ugovor, mora nabaviti ili VoIP ATA adapter na koji spaja normalni telefon, ili nabavlja VoIP telefon, u njega ukuca dodjeljeno mu korisni?ko ime i lozinku za pristup VoIP operateru, te koristi te telefone potpuno identi?no kao i normalne telefone.

Tvrtke

Tvrtke bi trebale nabaviti VoIP telefonske centrale tako da zaposlenici ?esto ?ak i ne znaju da se koriste VoIP-om. Naime, VoIP centrala se brine o tome da preusmjeri poziv na VoIP operatera i bira najpovoljniji na?in zvanja kako za lokalne, tako i za mobilne ili internacionalne pozive. Uštede su ogromne.

Generalni presjek primjene VoIP tehnologije u svakodnevnom životu s mogu?noš?u primjene kako za privatne tako i za poslovne korisnike:

VoIP preko osobnog ra?unala

Postoji cijeli niz programa koji korisnicima omogu?avaju me?usobnu glasovnu komunikaciju zasnovanu na VoIP principu (kao najpoznatiji izdvajamo Skype), ali potrebno je da vaš sugovornik, na drugoj strani globusa, ima tu istu aplikaciju u svom ra?unalu. No korištenjem naših VoIP centrala, omogu?eno Vam je da putem osobnog ra?unala komunicirate s bilo kojim fiksnim ili mobilnim telefonom u svijetu, a po cijenama VoIP telefonije, te ste na taj na?in pretvorili Vaše osobno ra?unalo u glasovno komunikacijsko središte.

VoIP preko fiksnog ili mobilnog telefona

Ovaj slu?aj danas predstavlja okosnicu korištenja ove usluge i sinonim je za ono što nazivamo VoIP, odnosno Internet telefonija. Poanta je da se upotrebom fiksnog ili mobilnog telefona mogu ostvarivati telefonski pozivi na svaki fiksni ili mobilni telefon svugdje u svijetu, uklju?uju?i i na brojeve koji se spajaju putem satelita. Pozivi su u pravilu znatno jeftiniji u usporedbi sa cjenikom nacionalnog telekoma, a sve što Vam je potrebno su naša VoIP centrala te pretplatni?ki ugovor sa jednom od specijaliziranih VoIP tvrtki.

Korporativna rješenja

Iako VoIP u korporativni sektor ozbiljnije prodire tek u posljednje vrijeme, prednosti takvog sustava su neograni?ene. Uz naše VoIP centrale, sve što Vam je potrebno je da sklopite ugovor sa VoIP operaterom, te Vam mi na?inimo odgovaraju?e setiranje naše VoIP centrale. Sustav djeluje potpuno automatski, u ve?ini slu?ajeva zaposlenici ne primje?uju nikakvu razliku. U okviru korporativnih projekata treba spomenuti i danas vrlo popularna rješenja kojima se uz pomo? Interneta i VPN-a cjelokupne tvrtke sa svojim poslovnicama povezuju u jedinstveni telekomunikacijski sustav koji omogu?ava besplatnu me?usobnu komunikaciju

 

Aktualno

Tisak na šalice
Tisak na šalice

Pored toga što je šalica dobar i jeftin na?in reklamiranja i stvaranja dobroga ugleda firme, šalica je uvijek na stolu i privla?i poglede kako Vašeg poslovnog partnera, tako i svih njegovih klijenata.

Više informacija.

INAKS

PDF iconPoštovani,
Tokom izrade projekta on line prodavnice za Agenciju Inaks iz Kragujevca, Srbija, izradili ste nam modul za procesuiranje platnih kartica Unicredit banke u Srbiji.
Na naše zadovoljstovo i pored oskudne tehni?ke dokumentacije koju ste imali od naše banke, modul ste uradili veoma uspešno i brzo. Pored toga niste zanemarili ni ostale tehni?ke elemente koji su omogu?ili napredniji i brži rad naše online prodavnice ?ija je osnovo OpenCart.
Posebno smo zadovoljni vašim odzivom na eventualne zastoje u razvojnom delu modula, koji su na brz i efikasan na?in otklanjani u najkra?em mogu?em roku.
Zbog ovakvog profesionalnog odnosa, odli?ne podrške i ostale online prodavnice koje budemo pokretali za naše klijente ili našu agenciju, izradu modula za procesing platnih kartica poveri?emo Vašem preduze?u. S poštovanjem.

Agencija Inaks, direktor
Dragan Timotijevi?

Autoškola TEMPRA

PDF iconOvim putem se zahvaljujemo na neizmjernoj poslovnoj profesionalnosti i vrhunskoj kvaliteti usluga.
"ILIGSOFT" d.o.o. kao naš dugogodišnji partner pronašao je izvrsna rješenja u uslugama web hostinga koje su zadovoljile sve naše potrebe. Preporu?ili bismo "ILIGSOFT" d.o.o. kao pouzdanog i pristupa?nog partnera, te smo uvjereni u uspješan nastavak poslovne suradnje kao i svih prijašnjih godina.
Srda?an pozdrav.

Direktor
Darko Sabo

Dom zdravlja Slavonski Brod

PDF iconZa pružanje usluga web hostinga odabrali smo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. prvenstveno zbog toga što smo u širini njihove ponude mogli odabrati optimalan paket usluga koji u potpunosti zadovoljava naše potrebe.
Tijekom poslovne suranje spoznali smo da osim široke ponude, tvrtku ILIGSOFT d.o.o. karakterizira i vrhunska kvaliteta korisni?ke podrške, brzina u otklanjanju problema, te iznimna susretljivost osoblja, stoga zadovoljni suradnjom, možemo tvrtku ILIGSOFT d.o.o. preporu?iti kao pouzdanog, profesionalnog i korisniku prijateljski naklonjenog partnera.

Za Dom zdravlja Slavonski Brod
Ivan Baši?, dipl inf.

Hrvatski institut za povijest - SB

PDF iconPoštovani,
Ovim putem izražavamo našu najiskreniju zahvalnost na Vašoj iznimnoj poslovnoj profesionalnosti u pružanju usluga web hostinga s mnoštvom mail adresa koja se prije svega odnosi na vrhunsku kvalitetu podrške, brzinu reakcije tehni?ke podrške te zavidnu dostupnost usluge.
S uvjerenjem u nastavak uspješne poslovne suradnje,
Srda?an pozdrav,

Domagoj Maratovi?, v.r.
stru?ni suradnik u HIP SB

Naše poveznice

DOSTAVA.INFO

Skype:

Direktor:
Moj status
Tisak i izrada reklama:
Moj status