Napomena
VoIP telefonija Ispis

Previsoki su Vam trokovi telefonije, a svakako pla?ate i brzi pristup internetu? Trebate call centar?

Zamislite da imate vlastitu telefonsku centralu sa neograni?enim brojem ulaznih i izlaznih linija te neograni?enim brojem izdvojenih lokacija, a operaterima pla?ate samo pretplatu. Besplatnim pozivima prema hrvatskim fiksnim linijama i prema 50 drugih zemalja, Vaa uteda u telefoniji bit ?e izuzetna.

Mislite da je nemogu?e? Mi tako radimo jo od 2002. godine.

TO JE TO VoIP?

to je to VoIPVoIP, odnosno Voice over Internet Protocol kratica je za tehnologiju prenosa glasa putem mree svih mrea, a nastala je na potrebi da se glasovna komunikacija uklopi u tehni?ke mogu?nosti Interneta, te tako prui dodatna kvaliteta komunikaciji sve ve?eg broja korisnika. Klasi?na razmjena podataka odnosno poruka putem e-maila, instant messaging programa, ?ak i video komunikacija ipak ne moe zamijeniti dobri stari telefon.

KOME JE VoIP NAMIJENJEN?

Kome je VoIP nemjenjenKratko i jasno svima. Teko da se moe prona?i pojedinac ili tvrtka koja ne mora uputiti bar jedan poziv u inozemstvo. Doslovno, svaki poziv putem VoIP-a je uteda. Kako gotovo u pravilu VoIP tvrtke ne napla?uju pretplatu ni priklju?nu pristojbu, svakim ostvarenim pozivom tedi se novac, dakako, u usporedbi sa cjenikom nacionalnog telekoma.

Ograni?enja koritenja nema. Svatko moe postati pretplatnik jedne od VoIP tvrtki te time utedjeti neto novca ku?nom ili poslovnom budetu. Priklju?enje fizi?kih osoba u pravilu je vrlo jednostavno i moe se obaviti doslovno za nekoliko minuta, a to se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih nije potrebno modificirati telefonsku centralu. Kod ve?ih poslovnih korisnika primjenjuju se neto druga?ija rjeenja, no i o tome neto kasnije. Uglavnom, nema razloga da ne postanete korisnik VoIP-a. Ne kota nita, a tedi novac svaki put kad nazovete.

KOLIKE SU UTEDE?

VoIP kolike su utedeTeko je na to precizno odgovoriti zbog razli?itog sustava tarifiranja i trajanja obra?unskog intervala. Nominalne utede na punu minutu kre?u se za neka odredita i do 80%, a za neka su 100% (potpuno besplatni razgovori), no praksa je pokazala da se realno moe utedjeti izme?u 40% i 70% u usporedbi sa ra?unom koji bi stigao od nacionalnog operatera. Svaki korisnik trebao bi sam izra?unati isplativost, odnosno na temelju naj?e?e zvanih odredita usporediti cijene. Utedu moete izra?unati i sami.

KOLIKO JE VoIP KVALITETAN?

U okviru dananje tehnologije kvaliteta je besprijekorna. Iako je, prema pravilima igre sa HT-om, VoIP dobavlja?ima zabranjeno navoditi da je VoIP jednako kvalitetan kao i fiksna telefonija, usu?ujemo se ustvrditi slijede?e: ovisno o situaciji, VoIP moe biti loiji, isti ili bolji od klasi?ne telefonije.

Koliko je VoIP kvalitetanKorisnici su svjesni ove ?injenice, pa generalna usporedba sa klasi?nom telefonijom nije mogu?a. U pravilu, pozivi u zemlje sa razvijenom Internetskom infrastrukturom daju besprijekornu kvalitetu zvuka, pozivi u mobilne mree relativni su kao to je relativna i kvaliteta poziva u doma?e mobilne mree (sve ovisi o kvaliteti signala na strani sugovornika), dok najvie primjedbi ide na ra?un poziva u zemlje gdje ili ne postoji zakonska regulativa VoIP-a ili je Internetska infrastruktura loa. Generalno uzevi, moemo ustvrditi da je Internet opasno ugrozio trite klasi?ne telefonije.

Iako biste u 99% slu?ajeva trebali biti zadovoljni, pokoja loa veza zaboravit ?e se onog trenutka kada se sjetite koliko to kota. VoIP prodire nezadrivo i zauzima sve ve?i trini udio i to god telekomi poduzimaju protiv toga, dugoro?no gledano moraju izgubiti bitku sa jeftinijom i fleksibilnijom tehnologijom. Zanimljiva zbivanja su tek pred nama.

KAKO RADI VoIP/INTERNET TELEFONIJA?

Kako radi VoIPVoIP usluga pretvara Va glas u digitalni signal koji putuje putem Interneta.

Prilikom biranja broja mobilnih ili redovnih zemaljskih telefonskih linija, signal pretvara u analogni telefonski signal prije nego to dosegne odredite.

VoIP omogu?uje upu?ivanje poziva direktno iz ra?unala, s posebnih VoIP telefona ili s tradicionalnog telefona spojenog na digitalni adapter. Uz to, na lokacijama sa bei?nim "vru?im to?kama" (hot spots) kao to su zra?ne luke, parkovi, kafi?i dozvoljavaju Vam povezivanje na Internet, te na taj na?in omogu?uju Vam koritenje VoIP usluge bei?no.

KAKO SE KORISTI VoIP USLUGA?

Kako se koristi VoIPVrlo jednostavno. Iako ima svoja pravila i specifi?nosti, poanta je upravo na jednostavnosti. Razmotrimo nekoliko slu?ajeva:

Mali korisnik

Nakon to je potpisao pretplatni?ki ugovor, mora nabaviti ili VoIP ATA adapter na koji spaja normalni telefon, ili nabavlja VoIP telefon, u njega ukuca dodjeljeno mu korisni?ko ime i lozinku za pristup VoIP operateru, te koristi te telefone potpuno identi?no kao i normalne telefone.

Tvrtke

Tvrtke bi trebale nabaviti VoIP telefonske centrale tako da zaposlenici ?esto ?ak i ne znaju da se koriste VoIP-om. Naime, VoIP centrala se brine o tome da preusmjeri poziv na VoIP operatera i bira najpovoljniji na?in zvanja kako za lokalne, tako i za mobilne ili internacionalne pozive. Utede su ogromne.

Generalni presjek primjene VoIP tehnologije u svakodnevnom ivotu s mogu?no?u primjene kako za privatne tako i za poslovne korisnike:

VoIP preko osobnog ra?unala

Postoji cijeli niz programa koji korisnicima omogu?avaju me?usobnu glasovnu komunikaciju zasnovanu na VoIP principu (kao najpoznatiji izdvajamo Skype), ali potrebno je da va sugovornik, na drugoj strani globusa, ima tu istu aplikaciju u svom ra?unalu. No koritenjem naih VoIP centrala, omogu?eno Vam je da putem osobnog ra?unala komunicirate s bilo kojim fiksnim ili mobilnim telefonom u svijetu, a po cijenama VoIP telefonije, te ste na taj na?in pretvorili Vae osobno ra?unalo u glasovno komunikacijsko sredite.

VoIP preko fiksnog ili mobilnog telefona

Ovaj slu?aj danas predstavlja okosnicu koritenja ove usluge i sinonim je za ono to nazivamo VoIP, odnosno Internet telefonija. Poanta je da se upotrebom fiksnog ili mobilnog telefona mogu ostvarivati telefonski pozivi na svaki fiksni ili mobilni telefon svugdje u svijetu, uklju?uju?i i na brojeve koji se spajaju putem satelita. Pozivi su u pravilu znatno jeftiniji u usporedbi sa cjenikom nacionalnog telekoma, a sve to Vam je potrebno su naa VoIP centrala te pretplatni?ki ugovor sa jednom od specijaliziranih VoIP tvrtki.

Korporativna rjeenja

Iako VoIP u korporativni sektor ozbiljnije prodire tek u posljednje vrijeme, prednosti takvog sustava su neograni?ene. Uz nae VoIP centrale, sve to Vam je potrebno je da sklopite ugovor sa VoIP operaterom, te Vam mi na?inimo odgovaraju?e setiranje nae VoIP centrale. Sustav djeluje potpuno automatski, u ve?ini slu?ajeva zaposlenici ne primje?uju nikakvu razliku. U okviru korporativnih projekata treba spomenuti i danas vrlo popularna rjeenja kojima se uz pomo? Interneta i VPN-a cjelokupne tvrtke sa svojim poslovnicama povezuju u jedinstveni telekomunikacijski sustav koji omogu?ava besplatnu me?usobnu komunikaciju