Napomena
FiKSSus - Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav Ispis

FiKSSus - Financijsko Knjigovodstveno Skladišni sustavFiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav) je programski paket namjenjen svim poduzećima, koja žele unaprijediti svoje poslovanje, te smanjiti troškove knjigovodstva, a opet uvijek biti ažurni i znati točno stanje na žiro-računu ili na skladištu te imati točan uvid u dugovanja i potraživanja.

Download Preuzmi trial (vremenski ograničenu verziju programa)
kupovina Kupi program preko naše internet trgovine

Ukoliko ne žele voditi knjigovodstvo, nego samo pratiti sve gore navedene mogućnosti, program mogu koristiti i obrtnici. Svi moduli su napravljeni tako da mogu raditi svaki za sebe ili kao jedna cjelina. Knjige koje se vode u FiKSSus-u posebno su prilagođene su za vodeđenje poduzeća. U FiKSSus je ugrađena amortizacija, blagajna, devizne fakture, devizni izvodi, fakture, izvodi (kunski), kalkulacije, kamate, knjige importnih i exportnih računa, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjigovodstvene kartice, knjigovodstvo, maloprodaja, obrazac 14, otpremnice, predračuni, skladište, šifarnici i ulazne fakture bez robe. Unutar ovih modula imate kompletne obračune amortizacije, obračune PDV-a, bruto bilanci, preglede dnevnika, skladišne financijeke kartice, temeljnice, pregled stanja na skladištu, pregled potraživanja i dugovanja i sve što je potrebno da bi jedno poduzeće moglo bezprjekorno raditi. FiKSSus mogu koristiti stručnjaci kao i oni koji su se tek počeli koristiti računalima, jer njegovo jednostavno korisničko sučelje kao i ujednačeno pisani moduli omogućuje brzu prilagodbu i lagan i udoban rad s programom. Svaki od modula dodatno ćemo opisati u tekstu ispod.

AMORTIZACIJA

Ovaj modul služi Vam za obračun amortizacije te praćenje otpisa pojedinog osnovnog sredstva.

BLAGAJNA

U ovom modulu unosite uplatnice i isplatnice, koje ste napravili u gotovini, te nakon toga automatski pravite blagajnički izvještaj za zadani period, a po likvidaciji tog izvještaja, automatski se kreira temeljnica u knjigovodstvu. Naravno kao i svaki drugi modul i ovaj može raditi pojedinačno ili kao cjelina u sprezi sa drugim modulima programskog paketa FiKSSus

DEVIZNE FAKTURE

Devizne fakture su jedan od modula programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav), te mogu raditi pojedinačno ili kao cjelina u sprezi sa drugim modulima.

Devizne fakture imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, devizne fakture će Vam same ponuditi rabat koji ste naznačili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na toj fakturi odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati veći rabat, jednostavno ćete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na većini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati veći rabat, samo ćete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Pregled stavki na fakturi možete napraviti i bez da ulazite u promjenu fakture.

Način isporuke, rok plaćanja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve devizne fakture, ali je naravno omogućena promjena podataka na svakoj deviznoj fakturi pojedinačno. Možete definirati više različitih tekstova (npr. Kod uplate u poziv na broj upisati broj devizne fakture. ili Ukoliko uplatu ne izvršite u gore navedenom roku, obračunavamo zatezne kamate.), pa po potrebi na deviznu fakturu stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca.

Ukoliko devizne fakture rade kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus, automatski Vam se roba koju ste izvezli skida sa skladišta, te knjiži u knjigovodstvu i dodaje se zapis u knjigu exportnih fakuta.

DEVIZNI IZVODI

Devizni izvodi su dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav) te mogu funkcionirati kao takvi ili kao samostalini modul kojim se prati stanje na deviznim računima.

Kod unosa izvoda iz banke moguće je voditi više deviznih računa i više banaka. Kad se unesu osnovni podaci o izvodu (broj izvoda, datum), prelazi se u dio gdje se unose stavke izvoda. Ukoliko odaberete da je stavka kupac, automatski će Vam program ponuditi šifarnik kupaca gdje možete odabrati kupca koji je izvršio uplatu, pa po odabiru kupca, otvorit će Vam se svi neplaćeni izvozni računi tog kupca. Ovim dijelom zatvarate neplaćeni izvozni račun kupca.

Isti postupak je i kad odaberete da je stavka dobavljač, samo što u tom slučaju program Vam nudi šifarnik dobavljača, te neplaćene uvozne fakture.

FAKTURE

Fakture mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa otpremnicama i knjigom ulaznih i izlaznih faktura te knjigovodstvom ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko fakture rade kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa otpremnicama, moguće je kreirati fakturu direktno iz otpremnice sa svim ili samo nekim stavkama otpremnice. Fakture imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, fakture će Vam same ponuditi rabat koji ste naznačili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na toj fakturi odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati veći rabat, jednostavno ćete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na većini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati veći rabat, samo ćete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Fakture možete pregledavati po rednom broju, po kupcima ili po skladištima sa kojih je bila otpremljena roba. Pregled stavki na fakturi možete napraviti i bez da ulazite u promjenu fakture. Ispis fakture moguće je napraviti pojedinačno po rednom broju, po određenom kupcu, te ispis od neke fakture do neke druge fakture. U svakom trenutku znate koliko je cjelokupni iznos fakture, koliki je iznos rabata, koliki je iznos poreza (PDV-a), te koliki je ukupni iznos za naplatu. Način isporuke, rok plaćanja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve fakture, ali je naravno omogućena promjena podataka na svakoj fakturi pojedinačno. Možete definirati više različitih tekstova (npr. Kod uplate u poziv na broj upisati broj fakture. ili Ukoliko uplatu ne izvršite u gore navedenom roku, obračunavamo zatezne kamate.), pa po potrebi na fakturu stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca. Kada fakture rade kao dio FiKSSus-a, omogućeno je automatsko prebacivanje u knjigu izlaznih računa, te automatsko knjiženje u knjigovodstvo.

IZVODI (KUNSKI)

Izvodi su dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav) te mogu funkcionirati kao takvav ili kao samostalni modul kojim se prate stanja i promjene na žiro računima.

Kod unosa izvoda iz ZAP-a (Zavoda za platni promet) moguće je voditi više žiro računa. Kad se unesu osnovni podaci o izvodu (broj izvoda, datum), prelazi se u dio gdje se unose stavke izvoda. Ukoliko odaberete da je stavka kupac, automatski će Vam program ponuditi šifarnik kupaca gdje možete odabrati kupca koji je izvršio uplatu, pa po odabiru kupca, otvorit će Vam se svi neplaćeni računi tog kupca. Ovim dijelom zatvarate neplaćeni račun kupca. Ukoliko je kupac izvršio uplatu avansom, samo prije odabira kupca označite da je u pitanju avans, pa Vam program neće nuditi neplaćene izlazne fakture, nego će automatski Vas pitati da unesete sumu koju je kupac uplatio.

Isti postupak je i kad odaberete da je stavka dobavljač, samo što u tom slučaju program Vam nudi šifarnik dobavljača, te neplaćene ulazne fakture. Nakon što označite da je neki izvod likvidiran, program Vam može automatski prebaciti sve podatke u knjigu ulaznih i izlaznih računa, te u knjigovodstvo. Samim tim uvij ek imate ažurno stanje o dugovanjima i potraživanjima.

KALKULACIJE

Kalkulacije mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa skladištem, knjigovodstvom, knjigom ulaznih/izlaznih računa i knjigom importa/exporta ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko kalkulacije rade kao dio FIKSSus-a ili u sprezi sa skladištem, knjigovodstvom, knjigom ulaznih/izlaznih računa i knjigom importa/exporta, moguće je po likvidaciji kalkulacije da se automatski kreira temeljnica u knjigovodstvu, dopuni knjigu UF/IF ili IM/EX zavisno da li je dobavljač iz inozemstva ili je domaći, te automatski doda novu robu na skladište.

Kalkulacijom omogućeno Vam je da robu zadužite po nabavnoj ili prodajnoj cijeni, da rabat definirate po stavkama, te ukoliko imate nekakvih zavisnih troškova (prijevoz cestovni, plaćanje željeznice kojom je roba stigla, kurirskih službi i sl.) da ih unesete u kalkulaciju, a oni će se automatski podijeliti po stavkama.

KAMATE

I ovaj modul je sastavni dio kompletnog programskog paketa FiKSSus, ali može raditi i kao odvojena cjelina. Naime ovim modulom izračunavate zatezne kamate i to ukoliko radi kao cjelina sa ostalim dijelovima FiKSSus-a onda Vam nudi listu računa pojedinog kupca da izaberete račun za koji pravite obračun zateznih kamata. Dozvoljava Vam da proizvoljno unesete kamatnu stopu, a onda Vam izračuna kamatu po Vašoj stopi, zakonsku zateznu kamatu, te razliku između te dvije kamate što ujedno čini i poreznu osnovicu.

KNJIGA IMPORTNIH I EXPORTNIH RAČUNA

Knjiga importnih i exportnih računa može funkcionirati kao samostalni program ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ovaj modul Vam omogućava da uvijek znate koliko ste dužni nekom inozemnom partneru, ili koliko je on Vama dužan, te kada istiće valuta plaćanja deviznog računa, kao i točno kada je i koliko plaćeno Vama ili inozemnom dobavljaču. Ukoliko ovaj modul radi u sprezi sa FiKSSus-om, popunjavanjem deviznih izvoda (plaćanjem računa po deviznom izvodu, ...) automatski se ažurira i knjiga IM/EX.

KNJIGA ULAZNIH I IZLAZNIH RAČUNA

Knjiga ulaznih i izlaznih računa može funkcionirati kao samostalni program ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ovaj modul Vam omogućava da uvijek znate koliko ste dužni nekom partneru, ili koliko je on Vama dužan, te kada istiće valuta plaćanja računa, kao i točno kada je i koliko plaćeno Vama ili dobavljaču.

Omogućeni su pregledi i ispisi knjige svih računa, neplaćenih računa, ne plaćenih računa kojima je istekla valuta plaćanja, te neplaćenih računa koji su još unutar roka valute plaćanja.

Ukoliko ovaj modul radi u sprezi sa FiKSSus-om, automatski po popunjavanju izvoda (plaćanju računa po izvodu, ...) ažurira se i knjiga UF/IF, tako da je uvijek stanje točno.

KNJIGOVODSTVENE KARTICE

Knijgovodstvene kartice je modul koji Vam služi za printanje grupa knjigovodstvenih kartica (npr. grupu svih dobavljača ili grupu svih kupaca).

KNJIGOVODSTVO

Knjigovodstvo može funkcionirati kao samostalni program ili u sprezi sa svim ostalim dijelovima FiKSSus-a.

Ukoliko radi kao samostalni dio, omogućeno Vam je sve ono što je potrebno za voditi knjigovodstvo, od izrade temeljnice, do praćenja pojedinog konta osnovno ili analitički, izrade bruto bilance i dnevnika knjiženja. Svi mogući pregledi i ispisi su dozvoljeni, pa tako imate uvid u sve što Vam je potrebno. No do punog izražaja ovaj modul dolazi tek u sprezi sa programskim paketom FiKSSus-om, jer se sve operacije koje radite na drugim modulima, automatski ocrtavaju i u knjigovodstvu, štedeći Vam tako vrijeme koje je potrebno da bi se nešto napravilo ručno u knjigovodstvu. Npr. ukoliko napravite kalkulaciju automatski će Vam se u knjigovodstvu kreirati temeljnica UF ili IM (ulazna faktura ili importna faktura - zavisno da li je dobavljač robe inozemni ili domaći partner) sa svim stavkama temeljnice, kreirajući izlaznu fakturu, automatski će se kreirati IF (izlazna faktura) temeljnica sa svim stavkama, ... Vaše je samo da nakon toga pređete po tim temeljnicama i likvidirate ih, te time potvrdite i ujedno provjerite da li je temeljnica u redu.

MALOPRODAJA

Maloprodaja je modul koji je namjenjen poduzećima koja u sklopu veleprodaje ponekad imaju i potrebu za maloprodajom. Ukoliko imate potrebu za stalnom maloprodajom molimo Vas pogledajte naš programski paket CASH BOX. Maloprodajni modul ima izdavanje računa, na kraju dana skidanje sa skladišta, te po zaključku automatsko pravljenje maloprodajne kalkulacije te knjige popisa.

Ispis je prilagođen printanju u veleprodaji.

OBRAZAC 14

Obrazac 14 Vam služi za popunjavanje obrazaca plaćanja inozemnim partnerima, a u sebi ima definicije inozemnih poslovnih partnera, banaka sa kojih prebacuju sredstva i banaka u korist kojih se prebacuju sredstva, valuta.

OTPREMNICE

Otpremnice mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa predračunima, skladištem i fakturama ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko otpremnice rade kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa predračunima i skladištem, moguće je kreirati otpremnicu direktno iz predračuna sa svim ili samo nekim stavkama predračuna. Otpremnice imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, otpremnice će Vam same ponuditi rabat koji ste naznačili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na toj otpremnici odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati veći rabat, jednostavno ćete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na većini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati veći rabat, samo ćete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Kad dodajete stavke na otpremnicu, program Vam automatski provjerava da li postoji takav proizvod na skladištu, te ukoliko ne postoji obavještava Vas. Otpremnice možete pregledavati po rednom broju, po kupcima ili po skladištima sa kojih će biti otpremana roba. Pregled stavki na otpremnici možete napraviti i bez da ulazite u promjenu otpremnice. Ispis otpremnice moguće je napraviti pojedinačno po rednom broju, po određenom kupcu, te ispis od neke otpremnice do neke druge otpremnice. U svakom trenutku znate koliko je cjelokupni iznos otpremnice, koliki je iznos rabata, koliki je iznos poreza (PDV-a), te koliki je ukupni iznos za naplatu. Način isporuke, rok plaćanja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve otpremnice, ali je naravno omogućena promjena podataka na svakoj otpremnici pojedinačno. Možete definirati više različitih tekstova (npr. Roba ostaje vlasništvo poduzeće XYZ do potpune isplate računa vezanog uz ovu otpremnicu.), pa po potrebi na otpremnicu stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca. Omogućeno Vam je automatsko generiranje izdatnice sa skladišta, umanjivanje količine robe na skladištu, te prenos u knjigovodstvo.

PREDRAČUNI

Predračuni mogu funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa otpremnicama i fakturama ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko predračuni rade kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa otpremnicama, moguće je kreirati otpremnicu ili deviznu fakturu direktno iz predračuna sa svim ili samo nekim stavkama predračuna. Predračuni imaju u sebi šifarnike kupaca i artikala. Pri odabiru kupca, predračuni će Vam sami ponuditi rabat koji ste naznačili da odobravate kupcu. Ukoliko ne želite na tom predračunu odobriti kupcu rabat ili kupcu želite dati veći rabat, jednostavno ćete polje sa rabatom prepisati sa vrijednosti koja odgovara Vašim interesima. Ukoliko pak želite na većini stavki ipak dati rabat, a na nekoliko stavki ne želite ili želite dati veći rabat, samo ćete kod unosa te stavke promjeniti podatak u polju sa rabatom. Predračune možete pregledavati po rednom broju, po kupcima ili po skladištima sa kojih će biti otpremana roba. Pregled stavki na predračunu možete napraviti i bez da ulazite u promjenu predračuna. Ispis predračuna moguće je napraviti pojedinačno po rednom broju, po određenom kupcu, te ispis od nekog predračuna do nekog drugog predračuna. U svakom trenutku znate koliko je cjelokupni iznos predračuna, koliki je iznos rabata, koliki je iznos poreza (PDV-a), te koliki je ukupni iznos za naplatu. Način isporuke, rok plaćanja i sl. stvari definirate u setup-u, a oni se odnose na sve predračune, ali je naravno omogućena promjena podataka na svakom predračunu pojedinačno. Možete definirati više različitih tekstova (npr. Kod uplate u poziv na broj upisati broj predračuna. ili Ukoliko uplatu ne izvršite u gore navedenom roku, ne rezerviramo robu.), pa po potrebi na predračun stavljati onaj koji je prigodan za tog kupca.

SKLADIŠTE

Skladište može funkcionirati kao samostalni program, u sprezi sa kalkulacijama, otpremnicama i knjigovodstvom ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

Ukoliko skladište radi kao dio FiKSSus-a ili u sprezi sa knjigovodstvom, moguće je automatsko kreiranje temeljnica u knjigovodstvu za prijem robe (primke) izdavanje robe (izdatnice), te za međuskladišnice i radne naloge. U skladištu možete ručno praviti primke za robu, ili ukoliko rade u sprezi sa kalkulacijama, pustiti da kalkulacije automatski naprave primku. Moguće je izdatnice raditi ručno ili pustiti otpremnice da automatski naprave izdatnicu (ukoliko skladište rade u sprezi sa otpremnicama). U ovom modulu se rade i međuskladišnice te radni nalozi. Moguće je voditi neograničen broj skladišta. Za svaki artikl možete pogledati njegovu skladišnu karticu (kad je i koliko komada nekog artikla ušlo i izašlo sa skladišta, koliko je trenutno stanje tog artikla na skladištu, ...

Vrlo je jednostavno pregledati i isprintati stanje pojedinog skladišta.

ŠIFARNICI

Šifarnici mogu funkcionirati kao samostalni program u kojem vodite evidencije artikala, poslovnih partnera, kupaca, skladišta sl., ili kao dio cjelokupnog programskog paketa FiKSSus (Financijsko Knjigovodstveno Skladišni SUStav).

U šifarnicima imate mogućnost dodavanja, brisanja i ažuriranja artikala, dobavljača, kupaca, jedinica mjere, mjesta, zaposlenih, skladišta, te tekstova.

- Za svaki artikl moguće je definirati šifru, skraćeni naziv, puni naziv, jedinicu mjere, pakovanje, grupu (npr. tekstil, prehrana, ...), zadanu cijenu, cijenu u DEM i cijenu u US$ šifru dobavljača, minimalnu količinu ispod koje ne bi smjela pasti zaliha na skladištu, kao i da li je taj artikl roba, proizvod, materijal ili usluga. Šifarnik artikala može se pretraživati po šifri, nazivu, po dobavljačima, jedinici mjere, vrsti artikla (roba, proizvod, ...), grupama (tekstil, prehrana, ...).

- Za svakog dobavljača moguće je definirati šifru, naziv, adresu, poštanski broj i mjesto, državu, matični broj, žiro račune, telefone, mobitel, telefaxe, i napomenu. Šifarnik dobavljača moguće je pregledavati po šifri, nazivu kupca te mjestu u kojem se kupac nalazi.

- Za svakog kupca moguće je definirati šifru, naziv, adresu, poštanski broj i mjesto, državu, matični broj, žiro račune, odobreni rabat, rabatnu grupu, rok plaćanja, telefone, mobitel, telefaxe, i napomenu. Šifarnik kupaca moguće je pregledavati po šifri, nazivu kupca te mjestu u kojem se kupac nalazi.

- Za svako mjesto možete definirati poštanski broj, naziv mjesta, te u kojoj je državi. Po svim ovim kriterijima možete i pregledavati šifarnik mjesta.

- Svaki radnik koji radi s programom trebao bi imati svoju oznaku tako da u svakom trenutku znate točno tko je što napravio u programu. Ti podaci o radnicima upisuju se u šifarnik zaposlenih. Ovaj šifarnik možete pregledavati po šifri radnika ili po prezimenu i imenu radnika.

- Šifarnik skladišta služi za definiranje naziva skladišta, jedinstvene oznake skladišta, broja konta na koji se knjiže podaci za to skladište, vrstu skladišta (trgovačka roba, proizvodi, materijali, ...), te način knjiženja (promet ili storno).

- U šifarnik tekstova upisujete oznake i tekstove koje ćete koristiti za ispis na predračunima, otpremnicama, fakturama, ...

ULAZNE FAKTURE BEZ ROBE

Ovaj modul kao i svi ostali može raditi kao samostalan modul ili u sklopu cjelokupnog programskog paketa FiKSSus. Njegova namjena je da se unesu ulazni računi koji na sebi nemaju robu (računi od: Elektre, Telekomunikacija, Vodoprivrede, Špedicije, transporta, i sl.

Ukoliko radi kao cjelina sa FiKSSus-om, omogućeno je automatsko dodavanje u knjigovodstvo i popunjavanje knjige ulaznih računa.


UVJETI I NARUDŽBA

Ovaj program prodaje se "kakav je" odnosno, na našoj internet trgovini u mogućnosti ste downloadati trial verziju (potpuno funkcionalnu verziju koja radi 30 dana) ovog programa i/ili kupiti punu verziju. Proizvođač odnosno tvrtka ILIGSOFT d.o.o. ne radi naknadne promjene za pojedinog kupca. Sve promijene koje se rade na programu isključivo se rade ukoliko tvrtka ILIGSOFT d.o.o. smatra da su potrebne i/ili korisne većini korisnika ovog programa, i isključivo su volja proizvođača!